/ 3 نظر / 12 بازدید
ضحی

سلام و ممنون عکسهای خیلی قشنگی گذاشتین وهمینطور ممنون بابت راهنمایی در عضویت موفق باشید[گل]

محمد

از شهر های خاطره می آيی از باغ هایعشق زيبايی نگاه تو ديريست بر ياس ها باران روشنايی مهتاب است بانویمهربان بانوی سال های پريشان تشویش بیکرانه رنج کدام عشق در التهاب قلب تومانده ست؟ ای خوب! با ما سخن بگوی! اين کيست شعر شکوفه های جوانرا با جان بی قرار تو خوانده است؟ جانی که در قلمرو پائيز است هربار پربارتر ز پيش گل آورده ست. بانوی خاطره! بانوی سال های شبدرد! آواز پر نوازش کدامين در عطر خوابگونه گيسويت خانه کرد کهاينگونه در صداقت آينه گلخنده بلند رهايی از صبح چشم های توجاريست؟ با رنج، زيستن با ياس ها زمانه زيبا را چون رود، عاشقانهسرودن اين، اين در سرشت توست وينگونه بی بهار، شکفتن در سرنوشتتوست [گل]

محمد

بی نهایت زیبا بود[دست]