لاله واژگون

» من در آغوش آرامشم :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» ش ک ل ا ت ی :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» ... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» چشمم بسته بود اما حسش کردم ! :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» چه بگویم از این راه محال! :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» آفرینش :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» گذرگاه :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» رفت و برگشت زندگی :: ۱۳٩٠/۱/٦
» آشیانه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٩/۱٢/٢ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» شاه کلید :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» گاهی تنهایی بلندترین صدا را دارد... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» نکته :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» سخنی از حافظ شیرازی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» تک درخت تنها :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» loneliness :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» سفیدیت من را آرزوست! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» باران، ببین چه زیبا هستی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» باران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» در پشت کدامین در ب مانده ای؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» نگاه سرد :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» شب آفتابی :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» سرزمین تو و من :: ۱۳۸٩/٩/۱
» کوچه بازار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» تیمار :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» آبرنگ :: ۱۳۸٩/۸/٥
» ای ستاره ها :: ۱۳۸٩/۸/٥
» عقل سلیم :: ۱۳۸٩/۸/٢
» In the all passed years :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» تنها :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» خش خش برگهایت را دوست دارم. :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» بدون شرح :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» پاییز :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
» بیست ستون دل :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» یاد باد آن روزگاران یاد باد :: ۱۳۸٩/٧/٢
» آسمانی شدی؟ :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» در کمین نشسته ای :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» 4+1 :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» برق نگاهت از دور دست ها ما را مینگرد :: ۱۳۸٩/٥/٢
» ّFirst Look :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» بیار و ببر! :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» هم اتاقی :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» نگاه گرم و مهربانت :: ۱۳۸٩/٤/٧
» غرور و عشق :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» آب تنی چه قدر خوبه! :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» اینجا ایران است :: ۱۳۸٩/۳/٢
» being at peace :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» فراموشی در عنفوان جوانی :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» تاتی تاتی :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» راست میگفتی :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» کفشدوزک بهاری :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» خانه تکانی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» نم نم باران :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» آب و باد :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» بزرگترین موزه جهان در زیر اقیانوس :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» آذوقه :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» هم معنی 2 :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» هم معنی :: ۱۳۸۸/٩/٩
» بایگانی :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» پاییز6 :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» پاییز5 :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» پاییز4 :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» پاییز3 :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» پاییز2 :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» پاییز1 :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» پاییز :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» نامه ای برای تو :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» اندوه پرست :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» چشم به راه :: ۱۳۸۸/۸/٧
» دیدار دوباره :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» مجسمه :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» آب و خاک :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» دل من :: ۱۳۸۸/٧/٩
» بترسید! :: ۱۳۸۸/٧/٩
» بترسید! :: ۱۳۸۸/٧/٩
» بترسید! :: ۱۳۸۸/٧/٩
» غروب :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» غروب :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» غروب :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» غروب :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» غروب :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» مناظر غروب آفتاب :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» لحظه ها :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» آن زبان دیگر :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» ماشین سواری 4 :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» بریم ماشین سواری 3 :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» ماشین سواری 2 :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» بریم ماشین سواری! :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» بوسه زمین بر دستانت :: ۱۳۸۸/٦/٧
» دنیا :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» سکوت :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» آنفولانزا :: ۱۳۸۸/٥/٢۱
» ۱۳۸۸/٥/۱٧ :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» ۱۳۸۸/٥/۱٧ :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» جزایر رویایی :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» به قول شما.وجدان بیدار :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» باز هم ایران :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» اینجا ایران است.ساعت شش :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» رررررررررفتنم بهر چه بود؟ :: ۱۳۸۸/٥/۸
» بر میگردم :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» ۱۳۸۸/٤/٢۳ :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» ۱۳۸۸/٤/٢۳ :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» تا قعر دنیا در غار :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» بازی :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» آسیابان :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» گردوهای پدرانه :: ۱۳۸۸/٤/۱٤
» دروغگو نداریم. :: ۱۳۸۸/٤/٩
» بفرمایید هندوانه! :: ۱۳۸۸/٤/٧
» ستاره :: ۱۳۸۸/٤/٧
» دنیای رویایی :: ۱۳۸۸/٤/٤
» با هیچ میتوان شروع کرد :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» با هیچ میتوان شروع کرد :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» زمین یادت بخیر :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» نه.مگه میشه؟؟ :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
» ترس بی معناست! :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» هندوستان در رنگ :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» گوشه ای از پارک گل زیبای جنگل بوا دو ونسن در منطقه 18 شهر پاریس. :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» دنیای کوسه ها :: ۱۳۸۸/۳/٧
» مادربزرگی به وسعت دریا :: ۱۳۸۸/۳/۳
» دنیای زیر آب :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» دنیای زیر آب :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» داروی جدید :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» سواحل فینیستر فرانسه :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» سواحل فینیستر فرانسه :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» روزی دیگر :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» پسری که همه کارهایش را مادرش انجام میداد :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
» ماه :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
نوشته شده در ساعت توسط مدیر
Design By : Pars Skin